Zawody

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Uczeń kształcący się w zawodzie technik robót wykończeniowych  w budownictwie zdobywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Technik inżynierii sanitarnej

Celem kształcenia w zawodzie technik inżynierii sanitarnej jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac instalacyjnych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego.

Technik inżynierii sanitarnej:

Technik programista

NOWOŚĆ 2021

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • tworzenia stron i aplikacji internetowych,
 • tworzenia i zarządzania bazami danych,
 • tworzenia aplikacji desktopowych,
 • tworzenia aplikacji mobilnych,
 • testowania i dokumentowania aplikacji.

Absolwenci będą fachowcami przygotowanymi do pracy na stanowiskach:

Technik technologii żywności

Technicy technologii żywności mogą znaleźć pracę we wszystkich zakładach  przetwórstwa spożywczego oraz w firmach pokrewnych. Praca może odbywać się  w nowoczesnych, wyposażonych w zautomatyzowane linie produkcyjne, zakładach spożywczych oraz w zakładach rzemieślniczych na różnych  typowych stanowiskach...

Technik budownictwa

Technik budownictwa może wykonywać następujące prace:

 • posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonywać szkice robocze i rysunki budowlane;
 • przeprowadzać inwentaryzację istniejących obiektów;
 • projektować elementy konstrukcyjne budowli;
 • dobierać materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania określonych prac;
 • kierować gospodarką materiałową i sprzętową w procesie budowlanym;
 • .....

Technik mechatronik

Technik mechatronik jest nowym zawodem. Mechatronika jest zintegrowaną dziedziną nauki i techniki, zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki i informatyki.

Szkoła Branżowa I Stopnia

Szkoła Branżowa I Stopnia

 • Cukiernik
 • Kucharz
 • Fryzjer
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Oddziały wielozawodowe

Umożliwia zdobycie zawodu i tytułu czeladnika. Po ukończeniu szkoły zawodowej istnieje możliwość dalszego...

Technik handlowiec

Kształcenie w zawodzie technik handlowiec ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Technik handlowiec należy do zawodów typowo usługowych.

Technik handlowiec jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 1. podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności,
 2. realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach,
 3. zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Technik handlowiec posiada wiedzę o...

Technik logistyk

Absolwent będzie umiał:

Stosować zasady logistyki w gospodarce,
Planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych różnymi środkami transportu,
Posługiwać się aktami Prawnami i normami dotyczącymi transportu z uwzględnieniem przewozu materiałów niebezpiecznych i zwierząt,
Planować i organizować prace magazynu,
Dobierać środki transportu wewnątrzzakładowego,
Obliczać koszty usług logistycznych...

Technik ekonomista

Technik ekonomista może być zatrudniony na stanowiskach, na których przydatna jest wiedza z zakresu: księgowości, finansów i rachunkowości, planowania, badania rynku, sprawozdawczości, zaopatrzenia itp.

Absolwenci technikum ekonomicznego mogą podjąć pracę w różnych podmiotach gospodarczych oraz w instytucjach finansowych (bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich).

Absolwenci technikum ekonomicznego to ludzie:

Technik informatyk

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia.
W dzisiejszych czasach każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo wykorzystuje technologię komputerową. Informatyk jest więc zawo­dem, który umożliwi Ci pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw - za­równo związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, jak i pozostałych, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów, np. administracyjno - biurowych.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej i energetyki wodorowej. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, iż zawód ten...

Subscribe to RSS - Zawody