Wolontariusze!

5 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Wolontariusza.

To święto  ludzi z całego świata, które decydują się część swojego wolnego czasu poświęcić pomagając innym.
 
WYJAŚNIENIE PODSTAWOWYCH POJĘĆ
Wolontariat
-bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie
-bezpłatna praca[..]; praca charytatywna mająca na celu upowszechnienie pewnych idei społecznych; ruch społeczny mający za podstawę taką pracę
Wolontariusz
-osoba fizyczna, która wykonuje świadczenia dobrowolnie i bez gratyfikacji materialnej na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i podległych im jednostek organizacyjnych
-ochotnik; praktykant pracujący bez wynagrodzenia dla nauczenia się zawodu
Woluntaryzm
-tendencja do akcentowania istnienia w psychice ludzkiej woli i traktowania jej jako motoru ludzkich poczynań
-pogląd filozoficzny oparty na założeniach, że wola człowieka jest jedynym czynnikiem, od którego zależy sam proces poznawczy, jak i przedmiot poznania
 Altruizm
-postawa bezinteresownej troski o dobro innych ludzi, przeciwstawna egoizmowi
-bezinteresowna życzliwość i troska okazywana innym ludziom, życzliwe zainteresowanie ich sprawami, kłopotami i powodzeniem
Bezinteresowność
-działanie pozbawione dbania o własne interesy, myślenie przede wszystkim o innych
-działanie za szlachetnych pobudek, bez szukania własnych korzyści
Filantropia
-udzielanie pomocy potrzebującym; dobroczynność
-działalność osób lub instytucji, polegająca na udzielaniu pomocy potrzebującym
ŹRÓDŁO: http://www.sciaga.pl/tekst/66162-67-wolontariat