Wolontariat

AKCYJNE SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU „SŁOŃCE”
Wolontariat jest niewątpliwie alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia. Stwarza okazję do budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego przez młodzież.

CELE  PROGRAMU
•    Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
•    Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
•     Kształtowanie postaw prospołecznych – otwartość na potrzeby innych
•    Rozwijanie empatii, zrozumienia, współczucia w cierpieniu
•    Inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego
•    Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego
•    Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
•    Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni
•    Kształtowanie umiejętności działania zespołowego i brania odpowiedzialności za swoją pracę
•    Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
•    Rozwijanie zainteresowań
•     Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
•    Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

OBSZARY DZIAŁANIA: jestesmy wszędzie tam, gdzie nas potrzebują

CECHY WOLONTARIUSZA
•    optymizm i chęć do działania
•    motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
•    umiejętność wygospodarowania wolnej chwili
•    empatia, otwartość, wrażliwość
•    odpowiedzialność, systematyczność
•    kultura osobista
•    bezinteresowność