Terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

TERMIN

CZYNNOŚCI

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z wymaganymi dokumentami.

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

do 21 lipca 2021 r

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach

22 lipca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.