Terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

TERMIN

CZYNNOŚCI

od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z wymaganymi dokumentami.

od 26 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 31 lipca
do 
4 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

do 11 sierpnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach

12 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

od 13 sierpnia
do 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

19 sierpnia 2020 r.
do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.