Technik handlowiec

Kształcenie w zawodzie technik handlowiec ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Technik handlowiec należy do zawodów typowo usługowych.

Technik handlowiec jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

  1. podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności,
  2. realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach,
  3. zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Technik handlowiec posiada wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, towaroznawstwie, działaniach marketingowych, technikach informatycznych, organizacji pracy w punktach sprzeday, nowoczesnej rachunkowości, prawie (cywilnym i handlowym) oraz regułach współpracy z kontrahentami.

 

 

 


Oznaczenie zawodu: 522305
Proponowane przez szkołę przedmioty w zakresie rozszerzonym: 

  • j, angielski
  • geografia 

Przedmioty ze świadectwa punktowane przy rekrutacji: 

  • j. polski 
  • matematyka
  • j. obcy
  • informatyka

W trakcie nauki w technikum zdajesz następujące kwalifikacje:
K1 - AU.18. Prowadzenie sprzedaży.
K2 - AU.22. Prowadzenie działalności handlowej.

tag: