Technik technologii żywności

Technik technologii żywności zajmuje się opracowaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym odcinku produkcji. Bada nowoczesne techniki i technologie oraz opracowuje różne asortymenty produktów żywnościowych. Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych. Po ukończeniu szkoły technik technologii żywności wykonuje pracę w zakładach przemysłu spożywczego i może kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunku technologii żywności, dietetyka, towaroznawstwo. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wytwarzania produktów spożywczych;
 2. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych;
 3. organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym;
 4. kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

Technicy mogą znaleźć pracę we wszystkich zakładach  przetwórstwa spożywczego oraz w firmach pokrewnych. Praca może odbywać się  w nowoczesnych, wyposażonych w zautomatyzowane linie produkcyjne, zakładach spożywczych oraz w zakładach rzemieślniczych na różnych  typowych stanowiskach: 

 • technologa, który opracowuje nowe receptury i wprowadza je do produkcji, zmienia i doskonali istniejące wyroby; 
 • kierownika  średniego i niższego  szczebla,  który  nadzoruje  i  kontroluje  podległych  pracowników, organizuje ich pracę, szkoli, odpowiada za jakość, terminowość i wydajność pracy; przygotowuje rozliczenia zużycia surowców, opakowań, energii, maszyn;
 • laboranta - bada organoleptycznie i za pomocą specjalistycznej aparatury surowce, półprodukty, dodatki, odpady na każdym etapie produkcji oraz każdą partię gotowego wyrobu;

 

 


Oznaczenie zawodu: 314403
Proponowane przez szkołę przedmioty w zakresie rozszerzonym: 

 • biologia 
 • chemia 

Przedmioty ze świadectwa punktowane przy rekrutacji: 

 • j. polski 
 • biologia
 • chemia
 • j. obcy

W trakcie nauki w technikum zdajesz następujące kwalifikacje:
K1 - TG.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń.
K2 - TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.