STYPENDIA/ WYPRAWKA SZKOLNA informacja

Wyprawka szkolna 2016/2017 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (Dz. U. z 2016, poz. 1045) pomocą obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.):

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
 • z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługiwać będzie:

 • uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej:  zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do: klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, gdzie dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (przez materiał edukacyjny, o którym mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty, należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną) w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika, który zapewnia Minister Edukacji Narodowej.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą  rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał 
w roku szkolnym 2016/2017 w terminie do dnia 15.09.2016 r. (druki można pobrać w szkole).

Dofinansowanie zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników czy zakupu materiałów edukacyjnych (w przypadkach, o których mowa powyżej), jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2016 „Wyprawka szkolna”. W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu przez podmiot dokonujący zakupu,  zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę,  do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu, czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenia zakupu dokonuje podmiot, który go zrealizował, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

ŹRÓDŁO: http://www.wolsztyn.pl/aktualnosc,1121.html#a

 

Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2016/2017

stypendium socjalne

Uprzejmie informujemy, że tak jak w latach ubiegłych, również i w tym roku istnieje możliwość ubiegania się przez uczniów o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tzw. stypendium szkolnego. Termin złożenia wniosku w tym zakresie określa  art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 roku poz. 2156 ze zm.) i upływa 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych upływa 15 października danego roku szkolnego.

Zgodnie z przepisem art. 90b wyżej cytowanej ustawy pomoc materialna przysługuje: 
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom 
i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Wolsztyn, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Kryterium zgodnie z którym stypendium szkolne jest przyznawane to dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 514,00 zł. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się  zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej.

Do wniosków składanych do 15 września należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto uzyskanych za miesiąc sierpień 2016 roku, a do wniosków składanych do 15 października za miesiąc wrzesień 2016 roku. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej informacji. Wnioski można także odebrać w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie, ul. Rynek 1 (pokój nr 47) oraz w sekretariatach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie gminy Wolsztyn. Rodzice ubiegający się o przyznanie stypendium, dla uczniów uczęszczających do różnych typów szkół np. szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej mogą złożyć wnioski w jednej szkole. Warunki i tryb ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów określa Uchwała Nr XXXVII/284/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wolsztyn.
ŹRÓDŁO: http://www.wolsztyn.pl/aktualnosc,1122.html#a
 

Stypendia socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Informujemy o możliwości składania wniosków o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, oraz studentów I i II stopnia jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. 
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria: 
1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym. 
2. Są zameldowane na terenie województwa wielkopolskiego. 
3. W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia, 
4. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen nie mniejszą niż: 
a) 4,21 (uczniowie) 
b) 4,01 (słuchacze i studenci) 
5. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany  na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto. 
Uczniowie zameldowani na stałe w powiecie wolsztyńskim mogą składać wnioski (z załącznikami)  w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie (II piętro, pokój 202B) w terminie do 25 września 2016r. 
Studenci i słuchacze zameldowani na stałe w powiecie wolsztyńskim mogą składać wnioski (z załącznikami) w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie (II piętro, pokój 202B) w terminie do 20 października 2016r. 
Uczniowie uczęszczający do szkół na terenie powiatu wolsztyńskiego, ale nie zameldowani na stałe w powiecie wolsztyńskim mogą składać wnioski w swoich starostwach. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, tel. 68 384 56 28 
W załączeniu regulamin przyznawania stypendiów wraz ze wzorem druków (do pobrania)  odpowiednio dla ucznia, słuchacza i studenta. 

ŹRÓDŁO: http://www.powiatwolsztyn.pl/stypendia-socjalne-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego_wpisy_6025.html