Konkurs plastyczny - "Pozytywnie nakręceni - wolni od uzależnień, agresji, hejtu itp"

*W RAZIE WĄTPLIWOŚCI I PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT ZE MNĄ.

*PRACE KONKURSOWE MOŻNA SKŁADAĆ DO 27.04.2016r. - BEZPOŚREDNIO U MNIE- sala 213.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

pt. ”POZYTYWNIE NAKRĘCENI - WOLNI OD UZALEŻNIEŃ, AGRESJI, HEJTU ITP.”

 

I. Organizator: GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

II. Cele konkursu.

1. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.

2. Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się w/w tematyką.

3. Odwoływanie się do nieprzemijających wartości wychowania w duchu szacunku względem samego siebie i siebie nawzajem.

4. Wskazanie pożytecznych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego.

III. Warunki uczestnictwa.

a. Konkurs jest skierowany dla uczniów szkół podstawowych klas 4-6, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

b. Tematyka prac plastycznych dotyczy pozytywnego nastawienia do życia pełnego pasji, życzliwości i wolnego od uzależnień, agresji itp.

c. Uczestnicy tworzący poszczególne prace zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem.

d. Technika prac dowolna: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka - do wyboru przez uczestnika konkursu itp.

e. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A 4.

f. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

g. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

1. imię i nazwisko autora, wiek, klasa,

2. placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym),

3. imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę.

IV. Termin i miejsce nadesłania prac: Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do końca kwietnia na adres:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

64-200 Wolsztyn, Ul. Rynek 1 z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY” .

V. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu:

Ewelina Benysek, UM Wolsztyn, tel. 683474513

VI. W skład jury wchodzą: członkowie GKRPA zajmujący się profilaktyką oraz 4 członków niezależnych powołanych przez komisję.

a. Jury wybierze po trzy prace w każdej kategorii wiekowej.

b. Przewidziane są również wyróżnienia.

VI. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Miasta

a nagrody zostaną wręczone podczas premiery wystawy „Pozytywnie nakręceni”.

VI. Nagrody.

Przewidziane są nagrody, które zostały ufundowane przez: Burmistrza Wolsztyna

VII. Uwagi dodatkowe.

a. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego, opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę.

b.  Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej

niepublikowanymi., nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy

na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

c. Prace przechodzą na własność organizatorów i będą wystawnie. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

d. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

e. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

f. Przed przedłożeniem prac plastycznych Komisji Konkursowej, Organizator oznaczy je kodem autora oraz właściwą kategorią wiekową.

g. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

h. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

1) trafność doboru tematu pracy,

2) jakość wykonania,

3) oryginalność,

4) stopień trudności wykonania.

e. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem lub telefonicznie o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE