Stypendium szkolne dla uczniów z gminy Wolsztyn

 1. Zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września 2015 roku tj. wtorek);
 2. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego pozostaje bez zmian i wynosi 456 zł netto na jednego członka rodziny;
 3. Wnioskodawca (rodzic lub pełnoletni uczeń) chcąc ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego musi złożyć wypełniony wniosek i dołączyć następujące załączniki:
 • zaświadczenie o dochodach każdego pracującego członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2015 r. – netto;
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie (może być kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez szkołę) o ilości hektarów przeliczeniowych (1 ha przeliczeniowych to 250 zł miesięcznie);
 • w przypadku posiadania działów specjalnych produkcji rolnej (np. pieczarki), zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok kalendarzowy – 2014;
 • w przypadku pobierania świadczeń z ośrodka pomocy społecznej np. świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego, zasiłku okresowego, zasiłku stałego – zaświadczenie o pobranych świadczeniach w miesiącu sierpniu 2015 r.;
 • zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy jeśli członek rodziny jest bezrobotny;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.
 1. W przypadku braku możliwości otrzymania któregoś z zaświadczeń Wnioskodawca może napisać oświadczenie. Pod oświadczeniem musi być zawarta klauzula

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Pod klauzulą dopiero podpis Wnioskodawcy;

 1. Każdy wniosek, który wpłynął do szkoły musi być zarejestrowany w dzienniku korespondencyjnym (ostateczna data rejestracji to 15 września br.);
 2. Proszę zwracać uwagę by każdy wniosek był podpisany przez wnioskodawcę we wszystkich miejscach do tego przeznaczonych;
 3. Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.