Wyprawka szkolna 2015/2016

W ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”, uprzejmie informuję, że można się ubiegać o dofinansowanie dotyczące  zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego, podręczników do kształcenia zawodowego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Dofinansowanie obejmie uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 dla klas:

 1. III szkoły podstawowej,
 2. III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 3. IV technikum,

oraz uczniów:

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół: szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I, II i IV), gimnazjów (z wyjątkiem klasy I), szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (z wyjątkiem klas I, II i IV), ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia (z wyjątkiem klasy I), ogólnokształcących szkół sztuk pięknych (z wyjątkiem klasy I), liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych (z wyjątkiem klas I i IV).

Dofinansowanie z programu będzie obejmować również zakup materiałów edukacyjnych w przypadku uczniów z:

 1. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 2. niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do:

 • szkół podstawowych (z wyjątkiem uczniów klasy I i II w przypadku gdy ci uczniowie skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22 ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty – „Nasz elementarz”/ „Nasza szkoła” i  klasy IV),
 • gimnazjum (w wyjątkiem klasy I),
 • szkół ponadgimnazjalnych.

 

Przypominam, iż uczniowie klas,

 1. III szkoły podstawowej,
 2. III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 3. IV technikum,

mogą ubiegać się o pomoc na podstawie:

 1. kryterium dochodowego [kryterium dochodowe wynosi 574 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015, poz. 114)],
 2. poza kryterium dochodowym [w przypadkach  określonych w art.7 - bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami)], na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Wnioski dotyczące dofinansowania do  zakupu podręczników należy składać u dyrektorów szkół w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2015 r.

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy               i w terminie do 20 listopada 2015 r. zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim uczniom koszty indywidualnie zakupionych podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku ww. uczniów niepełnosprawnych – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych po przedłożeniu dowodów zakupów takich jak:
- faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego,

lub

- paragon,

lub

- oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna.”

W przypadku grupowych zakupów zwracany jest  koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim osobom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów.

Potwierdzenie zakupu zawiera:
- imię i nazwisko ucznia,
- klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,
- adres szkoły,
- wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
- kwotę zakupu,
- datę zakupu,
- czytelny podpis osoby dokonującej zakupu.

 Podstawa prawna:

1)     art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.           z 2004 r., Nr 256, po. 2572 ze zmianami);

2)     Uchwala Rady Ministrów Nr 80/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”;

3)     Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 23 czerwca  2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników                          i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 938).

UWAGA!

- Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

- Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania mający postać papierową lub elektroniczną.

Informacja o kwotach dofinansowania znajduje się w załączonym poniżej załączniku.