Bezpieczeństwo żywności - konkurs na plakat - PRZYPOMNIENIE

PRACE SKŁADAMY DO 14.04.2015r. sala 213

 

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy – PLAKATU, dotyczącego hasła Światowego Dnia Zdrowia, skierowanego do ogółu społeczeństwa.

Organizator konkursu:

Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wolsztynie.

Patronat konkursu:

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie.

Cele konkursu:

 • wzrost poziomu wiedzy na temat chorób przenoszonych drogą pokarmową,
 • propagowanie pięciu kroków bezpiecznej żywności,
 • zwiększenie świadomości na temat higieny podczas przygotowywania posiłków oraz prawidłowych zachowań w kuchni.

Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:

 • konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wolsztyński,
 • autorem pracy może być tylko jedna osoba; do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie ulotki autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio nieprezentowane, niewykorzystywane.

Ramy czasowe trwania konkursu:

 • do 14.04.2015 r.
 • etap powiatowy 20.04.2015 r. – 30.04.2015 r.

Zakres tematyczny:

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (prowadzonych przez Powiat Wolsztyński). Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczniów tematycznego plakatu skierowanego do  ogółu społeczeństwa. Praca powinna zainteresować rówieśników oraz osoby starsze tematyką związaną z hasłem Światowego Dnia Zdrowia:

 • Czym jest bezpieczeństwo żywności
 • Główne choroby przenoszone drogą pokarmową i ich przyczyny
 • Szkodniki żywności – zagrożenia jakie ze sobą niosą
 • Zanieczyszczenia żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka
 • Bezpieczne przechowywanie artykułów spożywczych
 • Higiena osobista podczas przygotowywania posiłków
 • Środki ostrożności  jakie należy zachować podczas dokonywania zakupów artykułów spożywczych                                                                                                                       Zasady przeprowadzenia konkursu:
  • zadania dla uczestników konkursu:
 • technika wykonania plakatu: dowolna
 • format: arkusz dowolny

W pracach konkursowych nie wolno wykorzystywać rysunków/grafik oraz żadnych innych form naruszających prawa autorskie.

 • liczba etapów konkursu - konkurs składa się z dwóch etapów:
 • szkolnego,
 • powiatowego.
  • osoby odpowiedzialne (zespoły organizacyjne) za przeprowadzenie poszczególnych etapów:
 • etap szkolny: szkolni koordynatorzy wychowania zdrowotnego, wychowawcy klas, nauczyciele biologii, przedstawiciele medycyny szkolnej,
 • etap powiatowy: przedstawiciel Stanowiska Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wolsztynie.
 • sposób zgłaszania uczestników:
  • uczestnicy ze szkół ponadgimnazjalnych rekrutują się samodzielnie                                                                                                      sposób opisania prac konkursowych:
  • z tyłu pracy należy umieścić godło autora,
  • do pracy należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem, w której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, adres szkoły, numer telefonu szkoły oraz załącznik F/IT/PT/01/03/02 - zgodę rodzica/opiekuna na udział dziecka
   w konkursie lub oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu
  • prace należy przesłać pod adres:

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Drzymały 16

64-200  Wolsztyn

do dnia 14 kwietnia 2015 r.

 1. Zasady oceny oraz skład komisji konkursowej:
 • sposób oceny prac: oceniane będą tylko indywidualne, samodzielnie wykonane prace, które nie naruszają praw autorskich innych osób.
 • sposób oceny prac:
 • poprawność merytoryczna,
 • pomysłowość i oryginalność,
 • czytelność przekazu,
 • zgodność wykonanych prac z regulaminem konkursu,
 • zgodność z tematyką konkursu,
 • estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zgnieceń, plam itp.).
  • skład komisji konkursowej:
 • etap szkolny: dyrektor szkoły, nauczyciel sztuki, przedstawiciel medycyny szkolnej, nauczyciel biologii itp.
 • etap powiatowy: przedstawiciel Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, pracownik służby zdrowia, przedstawiciel Starostwa Powiatowego
  w Wolsztynie,

10. Zasady nagradzania:

 • fundatorzy nagród:

FUNDATOREM NAGRÓD JEST STAROSTWO POWIATOWE
W WOLSZTYNIE

 • liczba laureatów:

etap powiatowy – I, II, III miejsce,

 • rodzaj nagród - nagrody rzeczowe.

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w okresie trwania konkursu.

12. Prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac konkursowych w całości lub we fragmentach w realizacji działań oświatowo – zdrowotnych na terenie województwa wielkopolskiego oraz jako materiał
do zamieszczenia w prasie i Internecie.