Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Informujemy o możliwości składania wniosków o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, oraz studentów I i II stopnia jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:
1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym.
2. Są zameldowane na terenie województwa wielkopolskiego
3. W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28. roku życia,
4. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen nie mniejszą niż:
a) 4,21 (uczniowie)
b) 4,01 (słuchacze i studenci)
5. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany  na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto.

Uczniowie zameldowani na stałe w powiecie wolsztyńskim i uczęszczający do szkół na terenie powiatu wolsztyńskiego mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) w swoich szkołach w terminie do 25 września 2014r.

Uczniowie zameldowani na stałe w powiecie wolsztyńskim, ale uczęszczający do szkół mieszczących się poza powiatem wolsztyńskim mogą składać wnioski (z załącznikami) w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Wolsztynie (II piętro, pokój 68) w terminie do 25 września 2014r.

Uczniowie uczęszczający do szkół na terenie powiatu wolsztyńskiego, ale nie zameldowani na stałe w powiecie wolsztyńskim mogą składać wnioski w swoich starostwach.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, tel. 68 384 56 28.
Regulamin przyznawania stypendiów wraz ze wzorem druków (do pobrania)  odpowiednio dla ucznia, słuchacza i studenta NA STRONIE STAROSTWA

ŹRÓDŁO: http://www.powiatwolsztyn.pl/wpisy_4879.html