Wyprawka szkolna 2014/2015 - przypomnienie

informacja o możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników

w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „wyprawka szkolna”

 

    I.        Informacje ogólne:

W roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników skierowana jest do uczniów rozpoczynających naukę:

-   w klasach II – III i VI szkoły podstawowej;

- w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

 Ponadto, pomoc w zakresie dofinansowania zakupu podręczników skierowana jest do uczniów niepełnosprawnych:

-  słabowidzących,

-  niesłyszących,

-  słabosłyszących,        

-  z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

-  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

-  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w  przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez ww. uczniów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty, jak również realizowanie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 w jednej z niżej wymienionych szkół:

-  szkole podstawowej (z wyjątkiem klasy I),

-  gimnazjum,

- szkole ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, technikum uzupełniającym,

- szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczniowie niepełnosprawni otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników bez względu na kryterium  dochodowe.

 

    II.        Kryteria przyznawania pomocy:

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników będzie przysługiwać:

1. uczniom klas II-III i VI szkoły podstawowej oraz III klasy szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.) tj. 539,00 zł na osobę w rodzinie;

2. uczniom klas II-III i VI szkoły podstawowej oraz III klasy szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dotyczy to np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń;

3.      uczniom niepełnosprawnym na zasadach, o których mowa w „Informacjach ogólnych”.

 

   III.        Sposób realizacji programu:

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wypełniony wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do 15 września 2014 r. (termin obowiązujący dla gminy Wolsztyn).

 

  1. Wymagane dokumenty:

-  wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników;

 

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów spełniających kryterium dochodowe należy dołączyć:

 

- w przypadku korzystania z zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami wystarczy przedstawić zaświadczenie (bądź kserokopię decyzji)  o pobieraniu ww. świadczeń,

 

lub

 

- rodziny, które do tej pory nie korzystały z tej formy pomocy mogą w najbliższych miesiącach (sierpień, początek września) złożyć w gminie (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie) wniosek o to świadczenie,

 

lub

 

- w wyjątkowych przypadkach dołączyć do wniosku zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2012 wraz z zaistniałymi zmianami do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników oraz inne dokumenty wskazane w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3), a w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów

 

Uwaga:

- w przypadku uczniów pochodzących z rodzin przekraczających kryterium dochodowe (539,00 zł) ale znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - pisemne uzasadnienie i ewentualne dokumenty potwierdzające przesłanki do otrzymania pomocy.

UWAGA: ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania w tym przypadku podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu informacji o ogólnej liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach powyższego kryterium;

- w przypadku uczniów niepełnosprawnych – aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania na zakup podręczników w roku 2014 będzie wynosić:

·         dla uczniów klasy II-III szkoły podstawowej,

·         dla uczniów niepełnosprawnych klasy II i III szkoły podstawowej (dotyczy uczniów, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania)

225 zł

·         dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

·         dla uczniów niepełnosprawnych klasy IV-VI szkoły podstawowej (dotyczy uczniów, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania)

325 zł

·          dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum

(dotyczy uczniów, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania)

350 zł

·  dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej

·  dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej  (dotyczy uczniów, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania)

 

390 zł

·  dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum

·  dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego  i technikum

445 zł

 

Wszystkich informacji na temat Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” uzyskać można u pedagogów szkolnych oraz w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie pod nr telefonu  (68) 347 45 81.

ŹRÓDŁO: http://www.wolsztyn.pl/news.php?g=5290