Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2014/2015

Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2014/2015

 

Uprzejmie informujemy, że tak jak w latach ubiegłych, również i w tym roku istnieje możliwość ubiegania się przez uczniów o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tzw. stypendium szkolnego. Termin złożenia wniosku w tym zakresie określa art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i upływa 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych upływa 15 października danego roku szkolnego.

Do wniosków składanych do 15 września należy dołączyć zaświadczenia o dochodach uzyskanych za miesiąc sierpień 2014 (netto), a do wniosków składanych do 15 października za miesiąc wrzesień 2014 (netto).

Wnioski odebrać można: W SEKRETARIACIE SZKOLNYM

Rodzice ubiegający się o przyznanie stypendium, dla uczniów uczęszczających do różnych typów szkół mogą złożyć wnioski w jednej szkole.

Warunki i tryb ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów określa Uchwała Nr XXXVII/284/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wolsztyn.

ŹRÓDŁO: http://www.wolsztyn.pl/news.php?g=5298