Stypendium i zasiłek szkolny na terenie Gminy Wolsztyn

STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY 2020/2021 na terenie Gminy Wolsztyn

Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są zamieszkałym na terenie miasta i gminy Wolsztyn uczniom wymienionym w art. 90 b ust.3 i 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1327) .

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

1) rodziców, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2

2) stypendium szkolne może również zostać przyznane z urzędu

Termin składania wniosków :

od dnia 1 sierpnia do dnia 15 września danego roku szkolnego

od 1 sierpnia do dnia 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów

W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po upływie terminu.

Miejsce składania wniosków:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie

ul. 5 Stycznia 47

w godzinach urzędowania Ośrodka

Kryteria przyznania stypendium:

Art. 90 d ustawy o systemie oświaty wyróżnia dwie przesłanki przyznania stypendium: spełnienie kryterium niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz występowania trudnej sytuacji rodzinnej, którą przykładowo warunkują następujące okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania niepełna rodzina czy wystąpienie zdarzenia losowego. Obydwa kryteria (kryterium dochodowe i którakolwiek lub kilka jednocześnie spośród przyczyn mieszczących się w pojęciu tzw. trudnej sytuacji rodzinnej) muszą być spełnione łącznie.

Miesięczny dochód rodziny ucznia na osobę nie może przekroczyć 528 zł netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zmianami).

Opłaty:

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Sposób załatwienia:

Stypendium szkolne będzie wypłacane na podane przez wnioskodawcę konto osobiste lub w inny wskazany we wniosku sposób :

1) z okres od 1 września do 31 grudnia – w terminie do 31 grudnia każdego roku,

2) za okres od 1 stycznia do 30 czerwca – w terminie do 30 czerwca każdego roku.

 

 Zasiłek szkolny:

Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek złożony przez osobę uprawnioną w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, powodującego trudną sytuacje materialną ucznia.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Wniosek o zasiłek szkolny składa:

1) pełnoletni uczeń,

2) rodzic ( opiekun prawny),

3) dyrektor szkoły,

4) może być również przyznany z urzędu,

Przez zdarzenie losowe należy rozumieć przede wszystkim:

1) pożar lub zalanie mieszkania,

2) nagła choroba w rodzinie ucznia,

3) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,

4) nieszczęśliwy wypadek, powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

5) kradzież z włamaniem w mieszkaniu ucznia,

6) inne zdarzenia losowe, które powodują pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1327 )

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm. )

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (  t.j. Dz. U z 2020r., poz. 256 bze zm. )

Uchwała nr XLVIII/560/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wolsztyn

Źródło: https://ops.wolsztyn.pl/stypendia_i_zasilki_szkolne_48.html