Komunikat dla kandydatów - LISTY

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 zakwalifikowała kandydatów do klas pierwszych. 

W roku szkolnym 2021/2022 nie zostaną uruchomione trzy kierunki: Technik inżynierii sanitarnej, Technik robót wykończeniowych w budownictwie oraz Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej. 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie do 30 lipca 2021 r. NAJPÓŹNIEJ do godziny 15.00 oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W dniu 2 sierpnia 2021 roku o godzinie 13.00  zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w szkole lista przyjętych do klas pierwszych.

 

PONIŻEJ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS PIERWSZYCH USZEREGOWANE ALFABETYCZNIE WG NAZWISKA I WYBORU: