Konkurs CHEAP TRIP

Zasady konkursu:

 1. Konkurs CHEAP TRIP jest konkursem interdyscyplinarnym.
 2. Uczestnikami konkursu CHEAP TRIP mogą być wszyscy uczniowie Technikum w ZSZ z wyłączeniem klas maturalnych.
 3. Zadanie konkursowe polega na:

  a) wytypowaniu 4 miejsc na świecie, w których położone są obiekty budowlane w szczególny sposób cenne dla dziedzictwa kraju, w którym się znajdują. Muszą być to obiekty budowlane o wyjątkowych walorach architektoniczno-budowlanych,
  b) znalezieniu sposobu podróży pomiędzy tymi punktami w jak najszybszy i jak najtańszy sposób,
  c) wykonaniu krótkiego kosztorysu poszczególnych odcinków podróży, przyjmując za punkt startowy i końcowy miasto Wolsztyn (w kosztorys należy włączyć noclegi),
  d) wykonaniu grafiki przedstawiającej wizualizację poszczególnych etapów podróży (technika dowolna) od miejsca startowego do miejsca końcowego,
  e) uzasadnieniu swojego wyboru w formie pisemnej

 4. Ocenie będzie podlegać:

  a) trafność wyboru obiektów budowlanych, przy założonych kryteriach ich wyboru (max 10% oceny końcowej),
  b) trafność wyboru środków komunikacji oraz miejsc noclegowych, przy założeniu, że poszukujemy najtańszej metody przemieszczania się między punktami podróży (max 5% oceny końcowej),
  c) wykonanie kosztorysu pod względem merytorycznym (max 25% oceny końcowej)
  d) wykonanie grafiki, zgodnie z założeniami przedstawionymi w regulaminie konkursu (punkt 3d) (max 25% oceny końcowej),
  e) jak najniższy współczynnik wyliczony jako iloraz kosztu całkowitego podróży (PLN) do odległości między poszczególnymi punktami podróży (km w linii prostej) (max 35% oceny końcowej),

 5. Maksimum do uzyskania w ocenie końcowej – 100%.
 6. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody:

  a) za zajęcie I miejsca – wycieczka zagraniczna (Europa)
  b) za zajęcie II miejsca – nagroda w postaci bonu o wartości 150 PLN do wykorzystania w Restauracji Powozownia, ul. Rynek 2a, Wolsztyn,
  c) za zajęcie III miejsca – nagroda w postaci bonu 100 PLN do wykorzystania w Restauracji Powozownia, ul. Rynek 2a, Wolsztyn,

 7. W przypadku braku możliwości skorzystania z nagrody wymienionej w punkcie 5a, laureatowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Może on jednak uzyskać nagrodę dedykowaną dla laureata, który zajął II miejsce, o której mowa w punkcie 5b.
 8. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotowego konkursu należy kierować do organizatorów – p. Marcina Bernasa i p. Samuela Tkaczyka. Prace w ustalonej formie należy składać u organizatorów w nieprzekraczalnym terminie 13 marca 2020, godzina 15.00.
 9. Opublikowanie listy laureatów konkursu będzie miało miejsce na stronie internetowej ZSZ Wolsztyn najpóźniej w dniu 18 marca 2020 roku.
 10. W skład komisji konkursowej wchodzą: p. Marcin Bernas i p. Samuel Tkaczyk